Talent Usage
35.7% პოპულარობა
+800 Health
+800 Health

Pick Rate: 35.7%
Win Rate: 63.5%
+0.5% მოგების სიხშირე
25
64.3% პოპულარობა
+25% Greater Bash Chance
+25% Greater Bash Chance

Pick Rate: 64.3%
Win Rate: 63.0%
-0.5% მოგების სიხშირე
33.3% პოპულარობა
-7s Bulldoze Cooldown
-7s Bulldoze Cooldown

Pick Rate: 33.3%
Win Rate: 59.6%
+0.7% მოგების სიხშირე
20
66.7% პოპულარობა
+15% Greater Bash Damage
+15% Greater Bash Damage

Pick Rate: 66.7%
Win Rate: 59.0%
-0.7% მოგების სიხშირე
56.4% პოპულარობა
+40 Damage
+40 Damage

Pick Rate: 56.4%
Win Rate: 53.0%
-2.7% მოგების სიხშირე
15
43.6% პოპულარობა
+12 Health Regen
+12 Health Regen

Pick Rate: 43.6%
Win Rate: 55.7%
+2.7% მოგების სიხშირე
68.7% პოპულარობა
+5 Armor
+5 Armor

Pick Rate: 68.7%
Win Rate: 50.3%
-0.3% მოგების სიხშირე
10
31.3% პოპულარობა
+600 Night Vision
+600 Night Vision

Pick Rate: 31.3%
Win Rate: 50.6%
+0.3% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
123468911
Charge of Darkness
69.4%
-0.3%
30.6%
+0.7%
Bulldoze
25.3%
36.0%
-0.6%
7.6%
+0.8%
3.8%
+1.2%
25.2%
Greater Bash
30.6%
+0.7%
69.4%
-0.3%
Nether Strike
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
78910111618
Charge of Darkness
24.2%
-1.6%
18.2%
+0.4%
2.8%
-1.1%
36.0%
+0.3%
17.5%
+0.4%
Bulldoze
23.5%
75.6%
-0.1%
Greater Bash
71.7%
+0.2%
2.3%
+5.2%
8.7%
+0.1%
16.3%
-1.0%
Nether Strike
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
+800 Health
+25% Greater Bash Chance
20
-7s Bulldoze Cooldown
+15% Greater Bash Damage
15
+40 Damage
+12 Health Regen
10
+5 Armor
+600 Night Vision
პოპულარული პრიორიტეტები
Nether Strike
R
Greater Bash
E
Charge of Darkness
Q
Bulldoze
W
72.97% სიხშირე
52.99% მოგების სიხშირე
Nether Strike
R
Charge of Darkness
Q
Greater Bash
E
Bulldoze
W
22.91% სიხშირე
51.98% მოგების სიხშირე
Nether Strike
R
Bulldoze
W
Greater Bash
E
Charge of Darkness
Q
2.78% სიხშირე
54.80% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
12345678910111213141618
Charge of Darkness
69.4%
-0.3%
30.6%
+0.7%
21.2%
-1.0%
26.6%
+0.4%
23.8%
-1.3%
24.2%
-1.1%
50.7%
+0.2%
54.6%
+0.3%
2.8%
-1.1%
35.7%
+0.4%
20.6%
+0.4%
20.1%
19.8%
+0.4%
Bulldoze
24.9%
38.5%
-0.5%
28.9%
+0.2%
25.1%
+0.3%
47.3%
+0.1%
75.6%
-0.1%
78.9%
78.4%
-0.1%
Greater Bash
30.6%
+0.7%
69.4%
-0.3%
53.9%
+0.4%
34.9%
+0.3%
75.3%
+0.4%
75.0%
+0.3%
20.4%
-0.9%
20.4%
-1.2%
16.6%
-1.0%
1.1%
-0.6%
Nether Strike
100.0%
99.9%
100.0%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Charge of Darkness
2
13
14
16
Bulldoze
3
8
9
11
Greater Bash
1
4
5
7
Nether Strike
6
12
18
Talent: +5 Armor
10
Talent: +40 Damage
15
6.64%
სიხშირე
38.66%
მოგების სიხშირე
Charge of Darkness
1
8
9
11
Bulldoze
4
13
14
16
Greater Bash
2
3
5
7
Nether Strike
6
12
18
Talent: +5 Armor
10
Talent: +40 Damage
15
6.37%
სიხშირე
48.92%
მოგების სიხშირე
Charge of Darkness
1
4
8
9
Bulldoze
11
13
14
16
Greater Bash
2
3
5
7
Nether Strike
6
12
18
Talent: +5 Armor
10
Talent: +40 Damage
15
6.34%
სიხშირე
46.49%
მოგების სიხშირე
Charge of Darkness
1
8
9
11
Bulldoze
4
13
14
16
Greater Bash
2
3
5
7
Nether Strike
6
12
18
Talent: +5 Armor
10
Talent: +12 Health Regen
15
6.23%
სიხშირე
47.25%
მოგების სიხშირე
Charge of Darkness
1
3
5
7
Bulldoze
11
13
14
16
Greater Bash
2
4
8
9
Nether Strike
6
12
18
Talent: +5 Armor
10
Talent: +40 Damage
15
4.25%
სიხშირე
31.45%
მოგების სიხშირე