Talent Usage
13.4% პოპულარობა
+1.5 Terrorize Duration
+1.5 Terrorize Duration

Pick Rate: 13.4%
Win Rate: 61.2%
-3.2% მოგების სიხშირე
25
86.6% პოპულარობა
+175 Attack Speed
+175 Attack Speed

Pick Rate: 86.6%
Win Rate: 64.3%
+3.2% მოგების სიხშირე
79.3% პოპულარობა
-12s Bramble Maze CD
-12s Bramble Maze CD

Pick Rate: 79.3%
Win Rate: 59.4%
+0.8% მოგების სიხშირე
20
20.7% პოპულარობა
10% Spell Lifesteal
10% Spell Lifesteal

Pick Rate: 20.7%
Win Rate: 58.6%
-0.8% მოგების სიხშირე
10.2% პოპულარობა
+35 Movement Speed
+35 Movement Speed

Pick Rate: 10.2%
Win Rate: 56.0%
+2.4% მოგების სიხშირე
15
89.8% პოპულარობა
+120 Gold/Min
+120 Gold/Min

Pick Rate: 89.8%
Win Rate: 53.7%
-2.4% მოგების სიხშირე
74.2% პოპულარობა
+125 Cast Range
+125 Cast Range

Pick Rate: 74.2%
Win Rate: 50.4%
+0.9% მოგების სიხშირე
10
25.8% პოპულარობა
+30 Damage
+30 Damage

Pick Rate: 25.8%
Win Rate: 49.5%
-0.9% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
123468111217
Bramble Maze
83.9%
+0.1%
15.0%
-0.1%
Shadow Realm
15.3%
-0.8%
71.6%
9.8%
+0.1%
2.8%
+3.8%
Cursed Crown
13.5%
+0.1%
24.0%
-1.7%
56.0%
+0.1%
1.6%
+0.5%
2.2%
+6.3%
Bedlam
61.0%
+3.2%
26.6%
-0.5%
12.3%
-5.1%
Terrorize
93.9%
-0.6%
4.5%
+6.5%
1.5%
+6.4%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
7891113151618
Bramble Maze
12.9%
+1.2%
4.0%
-4.9%
2.6%
+4.6%
71.3%
4.5%
+1.8%
3.1%
-4.2%
Shadow Realm
79.7%
-0.2%
4.0%
+4.8%
1.7%
-2.3%
6.4%
+2.1%
7.1%
-0.4%
Cursed Crown
10.6%
-1.5%
2.6%
-7.7%
2.5%
+0.3%
82.6%
+0.2%
Bedlam
100.0%
+0.6%
Terrorize
100.0%
-0.1%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
+1.5 Terrorize Duration
+175 Attack Speed
20
-12s Bramble Maze CD
10% Spell Lifesteal
15
+35 Movement Speed
+120 Gold/Min
10
+125 Cast Range
+30 Damage
პოპულარული პრიორიტეტები
Terrorize
R
Shadow Realm
W
Bramble Maze
Q
Cursed Crown
E
53.13% სიხშირე
52.32% მოგების სიხშირე
Terrorize
R
Shadow Realm
W
Bedlam
R
Bramble Maze
Q
8.45% სიხშირე
51.91% მოგების სიხშირე
Terrorize
R
Bramble Maze
Q
Shadow Realm
W
Cursed Crown
E
7.64% სიხშირე
53.17% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891112131415161718
Bramble Maze
83.9%
+0.1%
15.0%
-0.1%
9.4%
+3.2%
13.8%
+0.7%
15.5%
17.4%
+0.1%
77.5%
-0.2%
76.8%
+0.2%
73.9%
8.0%
-0.3%
4.1%
-3.9%
3.7%
-4.2%
Shadow Realm
15.3%
-0.8%
71.5%
66.5%
+0.2%
29.4%
-0.3%
80.6%
80.9%
10.3%
+3.4%
8.6%
-0.2%
8.8%
+0.5%
7.9%
+1.3%
8.9%
-0.1%
8.6%
-0.4%
Cursed Crown
13.4%
+0.1%
24.0%
-1.8%
56.7%
3.8%
+1.1%
1.5%
+1.2%
12.1%
-1.5%
14.5%
-1.1%
15.7%
-0.1%
83.7%
-0.1%
86.8%
+0.2%
2.4%
+0.3%
85.0%
+0.2%
Bedlam
14.7%
+3.2%
17.2%
+0.6%
7.5%
-2.0%
9.0%
+0.6%
Terrorize
85.2%
-0.6%
82.5%
-0.1%
8.6%
+1.8%
73.3%
-0.1%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Bramble Maze
1
8
9
11
Shadow Realm
2
3
5
7
Cursed Crown
4
13
14
16
Terrorize
6
12
18
Talent: +125 Cast Range
10
Talent: +120 Gold/Min
15
20.64%
სიხშირე
48.94%
მოგების სიხშირე
Bramble Maze
1
8
9
11
Shadow Realm
2
4
5
7
Cursed Crown
3
13
14
16
Terrorize
6
12
18
Talent: +125 Cast Range
10
Talent: +120 Gold/Min
15
5.86%
სიხშირე
50.00%
მოგების სიხშირე
Bramble Maze
1
8
9
11
Shadow Realm
2
3
5
7
Cursed Crown
4
13
14
16
Terrorize
6
12
18
Talent: +30 Damage
10
Talent: +120 Gold/Min
15
4.83%
სიხშირე
54.55%
მოგების სიხშირე
Bramble Maze
1
8
9
11
Shadow Realm
3
4
5
7
Cursed Crown
2
13
14
16
Terrorize
6
12
18
Talent: +125 Cast Range
10
Talent: +120 Gold/Min
15
2.93%
სიხშირე
50.00%
მოგების სიხშირე
Bramble Maze
1
8
9
11
Shadow Realm
2
3
5
7
Cursed Crown
4
13
14
16
Bedlam
12
Terrorize
6
17
Talent: +125 Cast Range
10
Talent: +120 Gold/Min
15
2.78%
სიხშირე
57.89%
მოგების სიხშირე