Talent Usage
34.9% პოპულარობა
+1400 Timber Chain Range
+1400 Timber Chain Range

Pick Rate: 34.9%
Win Rate: 58.2%
+0.1% მოგების სიხშირე
25
65.1% პოპულარობა
+12% Whirling Death Attribute Reduction
+12% Whirling Death Attribute Reduction

Pick Rate: 65.1%
Win Rate: 58.0%
-0.1% მოგების სიხშირე
51.9% პოპულარობა
15% Cooldown Reduction
15% Cooldown Reduction

Pick Rate: 51.9%
Win Rate: 54.2%
+2.0% მოგების სიხშირე
20
48.1% პოპულარობა
+20 Strength
+20 Strength

Pick Rate: 48.1%
Win Rate: 52.2%
-2.0% მოგების სიხშირე
39.5% პოპულარობა
+8 Reactive Armor Stacks
+8 Reactive Armor Stacks

Pick Rate: 39.5%
Win Rate: 48.9%
-0.5% მოგების სიხშირე
15
60.5% პოპულარობა
+10% Spell Amplification
+10% Spell Amplification

Pick Rate: 60.5%
Win Rate: 49.4%
+0.5% მოგების სიხშირე
57.6% პოპულარობა
+2.5 Mana Regen
+2.5 Mana Regen

Pick Rate: 57.6%
Win Rate: 48.6%
+2.3% მოგების სიხშირე
10
42.4% პოპულარობა
+225 Health
+225 Health

Pick Rate: 42.4%
Win Rate: 46.4%
-2.3% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
1234567891011
Whirling Death
11.3%
+3.2%
77.2%
-0.1%
1.0%
-5.4%
10.1%
-2.9%
Timber Chain
1.1%
+7.3%
11.1%
-2.7%
3.8%
-0.3%
28.9%
+1.2%
3.6%
-3.5%
5.0%
+0.6%
14.1%
+1.0%
4.5%
+0.1%
1.9%
-1.8%
25.9%
-0.9%
Reactive Armor
87.7%
-0.5%
11.8%
+3.3%
Chakram
99.5%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
78910111314151618
Whirling Death
4.3%
+3.8%
1.2%
+3.8%
28.3%
-1.0%
5.5%
-4.1%
23.5%
-2.2%
2.0%
+8.3%
34.6%
+1.1%
Timber Chain
1.6%
+10.9%
27.9%
-0.4%
10.2%
+5.4%
1.2%
+2.7%
1.3%
-3.3%
56.0%
-1.0%
Reactive Armor
80.0%
11.3%
-1.9%
2.7%
-1.6%
1.6%
+1.8%
3.9%
+4.6%
Chakram
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
+1400 Timber Chain Range
+12% Whirling Death Attribute Reduction
20
15% Cooldown Reduction
+20 Strength
15
+8 Reactive Armor Stacks
+10% Spell Amplification
10
+2.5 Mana Regen
+225 Health
პოპულარული პრიორიტეტები
Chakram
R
Reactive Armor
E
Whirling Death
Q
Timber Chain
W
82.43% სიხშირე
50.18% მოგების სიხშირე
Chakram
R
Reactive Armor
E
Timber Chain
W
Whirling Death
Q
12.23% სიხშირე
48.61% მოგების სიხშირე
Chakram
R
Whirling Death
Q
Reactive Armor
E
Timber Chain
W
4.71% სიხშირე
52.81% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Whirling Death
11.3%
+3.2%
77.1%
-0.1%
5.7%
+0.2%
62.7%
-0.8%
7.1%
+2.7%
6.4%
+3.2%
42.9%
-0.9%
53.4%
-1.5%
5.4%
-4.1%
25.2%
-0.9%
30.6%
+0.7%
35.9%
+1.4%
36.1%
+1.1%
Timber Chain
1.1%
+7.3%
11.0%
-2.7%
3.8%
-0.2%
29.7%
+1.5%
5.5%
-4.0%
7.0%
+1.3%
44.5%
+1.0%
42.6%
+2.1%
3.9%
+5.9%
64.3%
+0.2%
67.0%
-0.6%
59.9%
-1.2%
1.3%
-3.3%
57.3%
-1.0%
Reactive Armor
87.6%
-0.5%
11.8%
+3.3%
90.3%
7.6%
+0.5%
87.4%
86.0%
-0.4%
12.6%
-0.6%
4.0%
-2.2%
1.8%
+4.3%
1.2%
+5.3%
4.1%
+5.5%
4.2%
+4.6%
Chakram
99.5%
99.0%
-0.1%
99.9%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Whirling Death
2
4
8
9
Timber Chain
11
13
14
16
Reactive Armor
1
3
5
7
Chakram
6
12
18
Talent: +225 Health
10
Talent: +10% Spell Amplification
15
13.50%
სიხშირე
34.38%
მოგების სიხშირე
Whirling Death
4
13
14
16
Timber Chain
2
8
9
11
Reactive Armor
1
3
5
7
Chakram
6
12
18
Talent: +225 Health
10
Talent: +8 Reactive Armor Stacks
15
4.64%
სიხშირე
31.82%
მოგების სიხშირე
Whirling Death
2
13
14
16
Timber Chain
4
8
9
11
Reactive Armor
1
3
5
7
Chakram
6
12
18
Talent: +2.5 Mana Regen
10
Talent: +10% Spell Amplification
15
4.43%
სიხშირე
28.57%
მოგების სიხშირე
Whirling Death
2
4
8
9
Timber Chain
11
13
14
16
Reactive Armor
1
3
5
7
Chakram
6
12
18
Talent: +2.5 Mana Regen
10
Talent: +8 Reactive Armor Stacks
15
3.38%
სიხშირე
68.75%
მოგების სიხშირე
Whirling Death
2
4
9
11
Timber Chain
8
13
14
16
Reactive Armor
1
3
5
7
Chakram
6
12
18
Talent: +2.5 Mana Regen
10
Talent: +10% Spell Amplification
15
2.95%
სიხშირე
28.57%
მოგების სიხშირე