Talent Usage
60.2% პოპულარობა
+50s Essence Shift Duration
+50s Essence Shift Duration

Pick Rate: 60.2%
Win Rate: 64.2%
-0.2% მოგების სიხშირე
25
39.8% პოპულარობა
+1.0s Shadow Dance Duration
+1.0s Shadow Dance Duration

Pick Rate: 39.8%
Win Rate: 64.3%
+0.2% მოგების სიხშირე
24.0% პოპულარობა
+75 Shadow Dance Attack Speed
+75 Shadow Dance Attack Speed

Pick Rate: 24.0%
Win Rate: 50.1%
-7.4% მოგების სიხშირე
20
76.0% პოპულარობა
+1 Agility gain/stolen per Essence Shift Stack
+1 Agility gain/stolen per Essence Shift Stack

Pick Rate: 76.0%
Win Rate: 57.6%
+7.4% მოგების სიხშირე
16.4% პოპულარობა
+1.5% Shadow Dance Regen
+1.5% Shadow Dance Regen

Pick Rate: 16.4%
Win Rate: 44.1%
-7.6% მოგების სიხშირე
15
83.6% პოპულარობა
+70 Dark Pact Damage
+70 Dark Pact Damage

Pick Rate: 83.6%
Win Rate: 51.7%
+7.6% მოგების სიხშირე
17.7% პოპულარობა
+0.5s Pounce Leash
+0.5s Pounce Leash

Pick Rate: 17.7%
Win Rate: 41.6%
-9.0% მოგების სიხშირე
10
82.3% პოპულარობა
-1s Dark Pact Cooldown
-1s Dark Pact Cooldown

Pick Rate: 82.3%
Win Rate: 50.6%
+9.0% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
12346
Dark Pact
4.1%
-2.1%
84.6%
-0.1%
10.5%
+1.5%
Pounce
5.3%
-1.3%
90.6%
+0.1%
3.8%
-1.9%
Essence Shift
93.9%
+0.1%
5.3%
-0.7%
Shadow Dance
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
7810111314151618
Dark Pact
86.8%
-0.2%
11.8%
+0.9%
Pounce
6.8%
-1.0%
58.8%
-0.2%
11.4%
+1.9%
11.9%
-0.5%
10.7%
-0.3%
Essence Shift
1.2%
+7.1%
9.6%
-0.5%
1.0%
+1.4%
1.6%
+1.1%
5.1%
-0.7%
80.6%
Shadow Dance
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
+50s Essence Shift Duration
+1.0s Shadow Dance Duration
20
+75 Shadow Dance Attack Speed
+1 Agility gain/stolen per Essence Shift Stack
15
+1.5% Shadow Dance Regen
+70 Dark Pact Damage
10
+0.5s Pounce Leash
-1s Dark Pact Cooldown
პოპულარული პრიორიტეტები
Shadow Dance
R
Dark Pact
Q
Essence Shift
E
Pounce
W
85.94% სიხშირე
41.56% მოგების სიხშირე
Shadow Dance
R
Essence Shift
E
Pounce
W
Dark Pact
Q
12.45% სიხშირე
43.04% მოგების სიხშირე
Shadow Dance
R
Dark Pact
Q
Pounce
W
Essence Shift
E
0.90% სიხშირე
32.79% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Dark Pact
4.1%
-2.1%
85.3%
-0.1%
97.1%
98.3%
-0.1%
98.6%
-0.1%
13.1%
+1.3%
1.2%
+4.7%
Pounce
5.3%
-1.3%
90.6%
+0.1%
3.9%
-1.4%
67.1%
-0.2%
86.5%
-0.1%
7.4%
-0.1%
70.0%
+0.2%
32.9%
+0.5%
23.6%
-0.3%
11.2%
-0.3%
Essence Shift
93.9%
+0.1%
5.3%
-0.7%
10.7%
+1.2%
2.5%
+0.4%
1.5%
+5.8%
1.2%
+6.6%
19.7%
-0.2%
12.2%
+0.2%
23.1%
-0.6%
66.4%
-0.3%
76.2%
+0.1%
5.0%
-0.7%
81.2%
Shadow Dance
99.9%
99.9%
99.9%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Dark Pact
3
4
5
7
Pounce
2
8
9
11
Essence Shift
1
13
14
16
Shadow Dance
6
12
18
Talent: -1s Dark Pact Cooldown
10
Talent: +70 Dark Pact Damage
15
35.01%
სიხშირე
18.56%
მოგების სიხშირე
Dark Pact
3
4
5
7
Pounce
2
9
13
14
Essence Shift
1
8
11
16
Shadow Dance
6
12
18
Talent: -1s Dark Pact Cooldown
10
Talent: +70 Dark Pact Damage
15
9.62%
სიხშირე
21.72%
მოგების სიხშირე
Dark Pact
4
5
7
8
Pounce
2
13
14
16
Essence Shift
1
3
9
11
Shadow Dance
6
12
18
Talent: -1s Dark Pact Cooldown
10
Talent: +70 Dark Pact Damage
15
3.85%
სიხშირე
17.24%
მოგების სიხშირე
Dark Pact
3
4
5
7
Pounce
2
8
9
11
Essence Shift
1
13
14
16
Shadow Dance
6
12
18
Talent: -1s Dark Pact Cooldown
10
Talent: +1.5% Shadow Dance Regen
15
3.42%
სიხშირე
17.48%
მოგების სიხშირე
Dark Pact
3
4
5
7
Pounce
2
8
9
11
Essence Shift
1
13
14
16
Shadow Dance
6
12
18
Talent: +0.5s Pounce Leash
10
Talent: +70 Dark Pact Damage
15
3.28%
სიხშირე
22.22%
მოგების სიხშირე