Talent Usage
72.8% პოპულარობა
+25 Wards Attack Damage
+25 Wards Attack Damage

Pick Rate: 72.8%
Win Rate: 66.3%
+4.1% მოგების სიხშირე
25
27.2% პოპულარობა
+400 Ether Shock Damage
+400 Ether Shock Damage

Pick Rate: 27.2%
Win Rate: 62.2%
-4.1% მოგების სიხშირე
45.1% პოპულარობა
+1 Serpent Wards Max HP
+1 Serpent Wards Max HP

Pick Rate: 45.1%
Win Rate: 63.6%
+1.7% მოგების სიხშირე
20
54.9% პოპულარობა
Hex Breaks
Hex Breaks

Pick Rate: 54.9%
Win Rate: 61.9%
-1.7% მოგების სიხშირე
52.0% პოპულარობა
+1s Shackles Duration
+1s Shackles Duration

Pick Rate: 52.0%
Win Rate: 59.0%
+1.0% მოგების სიხშირე
15
48.0% პოპულარობა
+140 Serpent Wards Attack Range
+140 Serpent Wards Attack Range

Pick Rate: 48.0%
Win Rate: 57.9%
-1.0% მოგების სიხშირე
51.1% პოპულარობა
+10 Hex Damage Amplification
+10 Hex Damage Amplification

Pick Rate: 51.1%
Win Rate: 54.0%
-0.9% მოგების სიხშირე
10
48.9% პოპულარობა
+170 Shackles Total Damage
+170 Shackles Total Damage

Pick Rate: 48.9%
Win Rate: 55.0%
+0.9% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
1234611
Ether Shock
28.2%
-0.7%
48.8%
-0.2%
1.9%
+1.0%
3.0%
-0.3%
16.7%
+2.8%
Hex
23.4%
+1.2%
6.5%
-0.2%
69.2%
-0.4%
Shackles
71.7%
+0.3%
28.1%
-0.7%
Mass Serpent Ward
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
78910111314151618
Ether Shock
19.7%
-3.4%
1.2%
-0.5%
8.2%
+1.8%
7.1%
-1.4%
1.5%
+0.2%
62.0%
+0.6%
Hex
46.3%
+1.4%
9.4%
+1.8%
8.5%
-1.0%
10.8%
-0.7%
4.3%
-3.0%
20.6%
-1.6%
Shackles
47.2%
+0.7%
1.2%
+0.1%
27.4%
-0.1%
21.5%
-0.5%
2.1%
-1.1%
Mass Serpent Ward
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
+25 Wards Attack Damage
+400 Ether Shock Damage
20
+1 Serpent Wards Max HP
Hex Breaks
15
+1s Shackles Duration
+140 Serpent Wards Attack Range
10
+10 Hex Damage Amplification
+170 Shackles Total Damage
პოპულარული პრიორიტეტები
Mass Serpent Ward
R
Shackles
E
Ether Shock
Q
Hex
W
46.04% სიხშირე
55.56% მოგების სიხშირე
Mass Serpent Ward
R
Ether Shock
Q
Shackles
E
Hex
W
29.89% სიხშირე
52.25% მოგების სიხშირე
Mass Serpent Ward
R
Shackles
E
Hex
W
Ether Shock
Q
24.03% სიხშირე
55.10% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Ether Shock
28.1%
-0.7%
48.5%
-0.2%
29.9%
-2.0%
5.1%
-1.0%
15.9%
-3.4%
16.8%
-3.3%
14.2%
7.5%
+0.9%
1.3%
-11.3%
31.0%
+1.5%
56.7%
+1.2%
76.1%
+0.7%
1.6%
+0.2%
68.2%
+0.6%
Hex
23.4%
+1.2%
6.6%
-0.3%
87.7%
36.5%
+0.6%
58.5%
+1.1%
76.0%
+0.6%
8.7%
+1.8%
13.2%
-2.5%
40.5%
-1.5%
23.5%
-2.1%
25.6%
-1.6%
Shackles
71.7%
+0.3%
28.1%
-0.7%
63.6%
+1.0%
7.3%
+0.4%
84.0%
+0.7%
46.7%
+0.7%
27.3%
-2.3%
16.5%
-3.1%
27.5%
-0.1%
24.2%
-0.5%
2.8%
-2.7%
Mass Serpent Ward
100.0%
100.0%
99.9%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Ether Shock
1
13
14
16
Hex
4
7
8
9
Shackles
2
3
5
10
Mass Serpent Ward
6
12
18
Talent: +10 Hex Damage Amplification
11
Talent: +1s Shackles Duration
15
9.10%
სიხშირე
56.77%
მოგების სიხშირე
Ether Shock
2
13
14
16
Hex
4
7
8
9
Shackles
1
3
5
10
Mass Serpent Ward
6
12
18
Talent: +10 Hex Damage Amplification
11
Talent: +1s Shackles Duration
15
7.30%
სიხშირე
58.23%
მოგების სიხშირე
Ether Shock
1
3
14
16
Hex
4
7
9
13
Shackles
2
5
8
11
Mass Serpent Ward
6
12
18
Talent: +10 Hex Damage Amplification
10
Talent: +1s Shackles Duration
15
5.41%
სიხშირე
55.83%
მოგების სიხშირე
Ether Shock
11
13
14
16
Hex
2
4
8
9
Shackles
1
3
5
7
Mass Serpent Ward
6
12
18
Talent: +10 Hex Damage Amplification
10
Talent: +1s Shackles Duration
15
4.73%
სიხშირე
55.56%
მოგების სიხშირე
Ether Shock
11
13
14
16
Hex
2
4
8
9
Shackles
1
3
5
7
Mass Serpent Ward
6
12
18
Talent: +170 Shackles Total Damage
10
Talent: +1s Shackles Duration
15
4.43%
სიხშირე
57.97%
მოგების სიხშირე