Talent Usage
71.0% პოპულარობა
2 Charges of Disruption
2 Charges of Disruption

Pick Rate: 71.0%
Win Rate: 65.0%
+0.6% მოგების სიხშირე
25
29.0% პოპულარობა
-30.0s Demonic Purge Cooldown
-30.0s Demonic Purge Cooldown

Pick Rate: 29.0%
Win Rate: 64.4%
-0.6% მოგების სიხშირე
62.1% პოპულარობა
-1.25s Shadow Poison Cooldown
-1.25s Shadow Poison Cooldown

Pick Rate: 62.1%
Win Rate: 58.8%
-3.1% მოგების სიხშირე
20
37.9% პოპულარობა
+10% Disseminate Shared Damage
+10% Disseminate Shared Damage

Pick Rate: 37.9%
Win Rate: 61.9%
+3.1% მოგების სიხშირე
82.9% პოპულარობა
+200 Demonic Purge Damage
+200 Demonic Purge Damage

Pick Rate: 82.9%
Win Rate: 52.1%
-2.7% მოგების სიხშირე
15
17.1% პოპულარობა
+25 Movement Speed
+25 Movement Speed

Pick Rate: 17.1%
Win Rate: 54.8%
+2.7% მოგების სიხშირე
28.4% პოპულარობა
+12 Strength
+12 Strength

Pick Rate: 28.4%
Win Rate: 48.2%
+0.9% მოგების სიხშირე
10
71.6% პოპულარობა
+15.0% Shadow Poison Damage
+15.0% Shadow Poison Damage

Pick Rate: 71.6%
Win Rate: 47.3%
-0.9% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
12346789101117
Disruption
38.2%
+1.1%
61.3%
-0.6%
Disseminate
1.8%
1.8%
-3.5%
50.1%
-0.4%
1.0%
-4.0%
9.3%
+1.1%
2.9%
+0.3%
4.0%
-0.4%
28.8%
+1.0%
Shadow Poison
61.8%
-0.6%
36.9%
+1.0%
1.0%
+5.2%
Demonic Cleanse
100.0%
Demonic Purge
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
78910111314151618
Disruption
3.6%
-1.9%
33.1%
+1.1%
5.3%
+3.3%
45.6%
1.5%
-7.0%
1.2%
-8.8%
8.5%
-0.6%
Disseminate
1.5%
+4.5%
3.6%
-2.6%
11.0%
+1.6%
4.8%
-3.2%
8.8%
-0.8%
69.4%
-0.1%
Shadow Poison
93.6%
+0.2%
2.5%
-5.4%
1.7%
-7.5%
1.5%
+6.5%
Demonic Cleanse
Demonic Purge
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
2 Charges of Disruption
-30.0s Demonic Purge Cooldown
20
-1.25s Shadow Poison Cooldown
+10% Disseminate Shared Damage
15
+200 Demonic Purge Damage
+25 Movement Speed
10
+12 Strength
+15.0% Shadow Poison Damage
პოპულარული პრიორიტეტები
Demonic Purge
R
Shadow Poison
E
Disruption
Q
Disseminate
W
95.51% სიხშირე
46.76% მოგების სიხშირე
Demonic Purge
R
Disruption
Q
Shadow Poison
E
Disseminate
W
2.45% სიხშირე
42.54% მოგების სიხშირე
Demonic Purge
R
Disruption
Q
Disseminate
W
Shadow Poison
E
1.28% სიხშირე
47.14% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Disruption
38.1%
+1.1%
61.3%
-0.6%
3.5%
-3.3%
45.7%
+1.0%
4.0%
-2.3%
4.8%
-2.5%
72.8%
+0.2%
80.3%
+0.4%
5.2%
+3.0%
47.5%
-0.3%
13.0%
-1.6%
12.2%
-0.3%
10.6%
-0.6%
Disseminate
1.8%
1.9%
-2.4%
50.7%
-0.3%
1.2%
+3.3%
23.2%
+0.1%
17.5%
-0.9%
7.2%
-1.8%
42.6%
+0.3%
2.7%
-0.9%
83.9%
+0.1%
85.0%
8.6%
-0.8%
73.2%
-0.1%
Shadow Poison
61.8%
-0.6%
36.9%
+1.0%
94.6%
+0.2%
3.5%
-8.6%
95.4%
+0.1%
93.8%
+0.1%
3.9%
-4.7%
2.1%
-8.9%
1.6%
+2.0%
2.0%
+3.3%
2.3%
+1.8%
1.9%
+6.5%
Demonic Cleanse
Demonic Purge
99.9%
97.3%
2.1%
+0.9%
99.5%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Disruption
2
4
8
9
Disseminate
11
13
14
16
Shadow Poison
1
3
5
7
Demonic Purge
6
12
18
Talent: +200 Demonic Purge Damage
15
Talent: +15.0% Shadow Poison Damage
10
13.75%
სიხშირე
44.93%
მოგების სიხშირე
Disruption
1
8
9
11
Disseminate
4
13
14
16
Shadow Poison
2
3
5
7
Demonic Purge
6
12
18
Talent: +200 Demonic Purge Damage
15
Talent: +15.0% Shadow Poison Damage
10
11.35%
სიხშირე
43.86%
მოგების სიხშირე
Disruption
2
8
9
11
Disseminate
4
13
14
16
Shadow Poison
1
3
5
7
Demonic Purge
6
12
18
Talent: +200 Demonic Purge Damage
15
Talent: +15.0% Shadow Poison Damage
10
8.17%
სიხშირე
43.90%
მოგების სიხშირე
Disruption
2
8
9
11
Disseminate
4
13
14
16
Shadow Poison
1
3
5
7
Demonic Purge
6
12
18
Talent: +12 Strength
10
Talent: +200 Demonic Purge Damage
15
4.78%
სიხშირე
50.00%
მოგების სიხშირე
Disruption
2
13
14
16
Disseminate
4
8
9
11
Shadow Poison
1
3
5
7
Demonic Purge
6
12
18
Talent: +200 Demonic Purge Damage
15
Talent: +15.0% Shadow Poison Damage
10
3.98%
სიხშირე
50.00%
მოგების სიხშირე