Talent Usage
38.4% პოპულარობა
+24.0% Critical Strike (200.0%)
+24.0% Critical Strike (200.0%)

Pick Rate: 38.4%
Win Rate: 66.4%
-0.1% მოგების სიხშირე
25
61.6% პოპულარობა
-4s Doppelganger CD
-4s Doppelganger CD

Pick Rate: 61.6%
Win Rate: 66.5%
+0.1% მოგების სიხშირე
27.3% პოპულარობა
+5% Juxtapose Damage
+5% Juxtapose Damage

Pick Rate: 27.3%
Win Rate: 52.6%
-6.0% მოგების სიხშირე
20
72.7% პოპულარობა
+300 Phantom Rush Range
+300 Phantom Rush Range

Pick Rate: 72.7%
Win Rate: 58.6%
+6.0% მოგების სიხშირე
42.9% პოპულარობა
-2.0s Spirit Lance CD
-2.0s Spirit Lance CD

Pick Rate: 42.9%
Win Rate: 48.8%
-5.0% მოგების სიხშირე
15
57.1% პოპულარობა
16% Evasion
16% Evasion

Pick Rate: 57.1%
Win Rate: 53.8%
+5.0% მოგების სიხშირე
42.3% პოპულარობა
+15 Attack Speed
+15 Attack Speed

Pick Rate: 42.3%
Win Rate: 42.7%
-12.8% მოგების სიხშირე
10
57.7% პოპულარობა
+150 Health
+150 Health

Pick Rate: 57.7%
Win Rate: 55.5%
+12.8% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
12346
Spirit Lance
92.2%
-0.4%
7.4%
+3.9%
Doppelganger
6.9%
+3.6%
16.3%
+1.2%
59.1%
-1.6%
17.4%
+2.8%
Phantom Rush
76.4%
-0.6%
13.6%
+4.4%
8.0%
-2.0%
Juxtapose
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
710111314151618
Spirit Lance
22.9%
-0.5%
3.4%
+5.3%
1.2%
-0.2%
71.7%
+0.4%
Doppelganger
8.7%
-0.4%
70.5%
-0.8%
4.4%
+3.3%
1.7%
+4.2%
13.9%
+1.0%
Phantom Rush
77.7%
+0.1%
10.2%
+1.6%
10.4%
-3.6%
Juxtapose
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
+24.0% Critical Strike (200.0%)
-4s Doppelganger CD
20
+5% Juxtapose Damage
+300 Phantom Rush Range
15
-2.0s Spirit Lance CD
16% Evasion
10
+15 Attack Speed
+150 Health
პოპულარული პრიორიტეტები
Phantom Rush
E
Juxtapose
R
Spirit Lance
Q
Doppelganger
W
64.30% სიხშირე
43.20% მოგების სიხშირე
Juxtapose
R
Spirit Lance
Q
Phantom Rush
E
Doppelganger
W
12.34% სიხშირე
44.39% მოგების სიხშირე
Juxtapose
R
Phantom Rush
E
Doppelganger
W
Spirit Lance
Q
12.03% სიხშირე
49.33% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Spirit Lance
92.2%
-0.4%
7.4%
+3.9%
18.1%
-0.1%
5.0%
-0.5%
22.3%
-0.7%
21.6%
-0.5%
8.2%
+3.4%
3.2%
+5.5%
3.4%
+5.1%
70.7%
-0.2%
72.4%
+0.2%
1.2%
-0.2%
72.5%
+0.4%
Doppelganger
6.9%
+3.6%
16.2%
+1.2%
59.0%
-1.6%
18.6%
+2.4%
80.0%
-0.6%
85.4%
-0.4%
8.7%
-0.3%
76.0%
-0.4%
18.6%
+2.4%
16.3%
+1.8%
14.7%
+1.0%
Phantom Rush
76.3%
-0.6%
22.8%
+4.2%
76.2%
-0.6%
77.5%
+0.2%
78.1%
+0.2%
11.7%
+1.9%
11.3%
+1.5%
11.5%
+1.2%
10.6%
-3.0%
11.2%
-3.7%
11.1%
-3.6%
Juxtapose
99.9%
99.9%
99.9%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Spirit Lance
1
13
14
16
Doppelganger
3
8
9
11
Phantom Rush
2
4
5
7
Juxtapose
6
12
18
Talent: +150 Health
10
Talent: -3.0s Spirit Lance CD
15
20.58%
სიხშირე
19.51%
მოგების სიხშირე
Spirit Lance
1
13
14
16
Doppelganger
3
8
9
11
Phantom Rush
2
4
5
7
Juxtapose
6
12
18
Talent: +15 Attack Speed
10
Talent: -3.0s Spirit Lance CD
15
14.05%
სიხშირე
16.07%
მოგების სიხშირე
Spirit Lance
1
13
14
16
Doppelganger
3
8
9
11
Phantom Rush
2
4
5
7
Juxtapose
6
12
18
Talent: +15 Attack Speed
10
Talent: 16% Evasion
15
6.65%
სიხშირე
7.55%
მოგების სიხშირე
Spirit Lance
1
13
14
16
Doppelganger
3
8
9
10
Phantom Rush
2
4
5
7
Juxtapose
6
12
18
Talent: +150 Health
11
Talent: -3.0s Spirit Lance CD
15
6.27%
სიხშირე
24.00%
მოგების სიხშირე
Spirit Lance
1
13
14
16
Doppelganger
3
8
9
11
Phantom Rush
2
4
5
7
Juxtapose
6
12
18
Talent: +150 Health
10
Talent: 16% Evasion
15
4.27%
სიხშირე
23.53%
მოგების სიხშირე