Talent Usage
71.8% პოპულარობა
Split Shot Uses Modifiers
Split Shot Uses Modifiers

Pick Rate: 71.8%
Win Rate: 64.5%
-1.8% მოგების სიხშირე
25
28.2% პოპულარობა
+75 Intelligence
+75 Intelligence

Pick Rate: 28.2%
Win Rate: 66.4%
+1.8% მოგების სიხშირე
62.6% პოპულარობა
+2.0s Stone Gaze Duration
+2.0s Stone Gaze Duration

Pick Rate: 62.6%
Win Rate: 53.9%
-4.2% მოგების სიხშირე
20
37.4% პოპულარობა
-3s Mystic Snake Cooldown
-3s Mystic Snake Cooldown

Pick Rate: 37.4%
Win Rate: 58.1%
+4.2% მოგების სიხშირე
27.9% პოპულარობა
+32% Mystic Snake Mana Gain
+32% Mystic Snake Mana Gain

Pick Rate: 27.9%
Win Rate: 49.4%
-2.2% მოგების სიხშირე
15
72.1% პოპულარობა
+30 Attack Speed
+30 Attack Speed

Pick Rate: 72.1%
Win Rate: 51.6%
+2.2% მოგების სიხშირე
34.6% პოპულარობა
15% Evasion
15% Evasion

Pick Rate: 34.6%
Win Rate: 46.9%
-4.6% მოგების სიხშირე
10
65.4% პოპულარობა
+15 Damage
+15 Damage

Pick Rate: 65.4%
Win Rate: 51.5%
+4.6% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
124689101112
Split Shot
12.8%
-0.7%
55.0%
+1.7%
3.3%
-5.7%
2.3%
-3.5%
24.9%
-2.3%
Mystic Snake
100.0%
Mana Shield
87.2%
+0.1%
8.2%
-2.9%
1.9%
+2.2%
1.9%
+10.1%
Stone Gaze
53.4%
-2.6%
1.7%
+6.4%
4.0%
+3.8%
1.9%
+1.0%
34.2%
+1.9%
3.9%
+6.5%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
78910111314151618
Split Shot
3.6%
+3.3%
36.7%
+2.9%
3.2%
+0.8%
23.4%
-1.3%
2.2%
-3.7%
2.6%
+9.1%
1.8%
-4.2%
25.9%
-3.5%
Mystic Snake
96.8%
-0.1%
2.3%
+4.1%
Mana Shield
1.7%
+2.2%
24.3%
-2.8%
4.1%
-7.4%
25.4%
+3.7%
1.3%
+6.5%
42.2%
-0.4%
Stone Gaze
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
Split Shot Uses Modifiers
+75 Intelligence
20
+2.0s Stone Gaze Duration
-3s Mystic Snake Cooldown
15
+32% Mystic Snake Mana Gain
+30 Attack Speed
10
15% Evasion
+15 Damage
პოპულარული პრიორიტეტები
Stone Gaze
R
Mystic Snake
W
Mana Shield
E
Split Shot
Q
80.84% სიხშირე
51.26% მოგების სიხშირე
Stone Gaze
R
Mystic Snake
W
Split Shot
Q
Mana Shield
E
12.44% სიხშირე
50.62% მოგების სიხშირე
Mystic Snake
W
Stone Gaze
R
Mana Shield
E
Split Shot
Q
4.19% სიხშირე
59.08% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Split Shot
12.8%
-0.7%
59.4%
+1.9%
44.1%
+3.2%
2.5%
+1.5%
64.5%
+0.9%
66.4%
+0.9%
4.1%
-0.5%
52.1%
-1.6%
2.2%
+5.0%
32.5%
-2.8%
30.8%
-2.9%
1.8%
-4.2%
26.2%
-3.5%
Mystic Snake
100.0%
99.8%
99.8%
96.9%
-0.1%
2.3%
+4.1%
Mana Shield
87.1%
+0.1%
40.4%
-2.6%
2.5%
-1.5%
31.6%
-2.5%
28.9%
-2.6%
8.0%
+1.9%
23.4%
+3.9%
65.4%
+1.2%
68.1%
+1.1%
1.3%
+6.5%
42.7%
-0.4%
Stone Gaze
53.2%
-2.6%
1.7%
+6.4%
4.0%
+3.8%
1.9%
+1.0%
34.3%
+1.9%
74.3%
-1.4%
2.1%
+5.2%
1.1%
+12.6%
27.0%
+4.0%
100.0%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Split Shot
11
13
14
16
Mystic Snake
1
3
5
7
Mana Shield
2
4
8
9
Stone Gaze
6
12
18
Talent: 15% Evasion
10
Talent: +30 Attack Speed
15
14.14%
სიხშირე
25.93%
მოგების სიხშირე
Split Shot
4
6
8
9
Mystic Snake
1
3
5
7
Mana Shield
2
12
13
14
Stone Gaze
11
16
18
Talent: +15 Damage
10
Talent: +32% Mystic Snake Mana Gain
15
13.09%
სიხშირე
4.00%
მოგების სიხშირე
Split Shot
11
13
14
16
Mystic Snake
1
3
5
7
Mana Shield
2
4
8
9
Stone Gaze
6
12
18
Talent: +15 Damage
10
Talent: +30 Attack Speed
15
11.52%
სიხშირე
31.82%
მოგების სიხშირე
Split Shot
4
8
9
11
Mystic Snake
1
3
5
7
Mana Shield
2
13
14
16
Stone Gaze
6
12
18
Talent: +15 Damage
10
Talent: +30 Attack Speed
15
6.28%
სიხშირე
8.33%
მოგების სიხშირე
Split Shot
4
6
8
9
Mystic Snake
1
3
5
7
Mana Shield
2
12
13
14
Stone Gaze
11
16
18
Talent: +15 Damage
10
Talent: +30 Attack Speed
15
4.71%
სიხშირე
44.44%
მოგების სიხშირე