Talent Usage
58.7% პოპულარობა
1.5s Sidekick Spell Immunity
1.5s Sidekick Spell Immunity

Pick Rate: 58.7%
Win Rate: 65.1%
+1.2% მოგების სიხშირე
25
41.3% პოპულარობა
1.5s Unleash Pulse Silence
1.5s Unleash Pulse Silence

Pick Rate: 41.3%
Win Rate: 63.9%
-1.2% მოგების სიხშირე
58.4% პოპულარობა
+15% Unleash Movement Speed
+15% Unleash Movement Speed

Pick Rate: 58.4%
Win Rate: 59.7%
+0.4% მოგების სიხშირე
20
41.6% პოპულარობა
+0.7s Rebound Stun Duration
+0.7s Rebound Stun Duration

Pick Rate: 41.6%
Win Rate: 59.3%
-0.4% მოგების სიხშირე
26.7% პოპულარობა
-3s Rebound Cooldown
-3s Rebound Cooldown

Pick Rate: 26.7%
Win Rate: 52.2%
-0.8% მოგების სიხშირე
15
73.3% პოპულარობა
+15% Sidekick Lifesteal
+15% Sidekick Lifesteal

Pick Rate: 73.3%
Win Rate: 53.0%
+0.8% მოგების სიხშირე
7.3% პოპულარობა
+60 Dispose Damage
+60 Dispose Damage

Pick Rate: 7.3%
Win Rate: 41.3%
-7.9% მოგების სიხშირე
10
92.7% პოპულარობა
+125 Rebound Cast/Jump Range
+125 Rebound Cast/Jump Range

Pick Rate: 92.7%
Win Rate: 49.2%
+7.9% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
1234611
Dispose
37.7%
+1.1%
56.5%
-0.5%
3.6%
-2.9%
2.1%
Rebound
58.6%
-0.5%
35.3%
+0.1%
3.3%
+4.2%
2.8%
+4.3%
Sidekick
3.7%
-2.7%
8.1%
+3.2%
25.4%
-1.0%
59.6%
+0.4%
1.9%
-3.8%
Unleash
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
789101113151618
Dispose
2.5%
-5.9%
2.2%
-5.9%
1.7%
-0.2%
92.8%
+0.1%
Rebound
65.7%
+0.1%
1.1%
-5.9%
11.3%
-0.6%
20.8%
+0.1%
1.1%
-4.4%
Sidekick
27.2%
+0.1%
3.6%
+1.6%
3.0%
-2.9%
18.2%
+0.5%
43.6%
+0.9%
1.1%
-10.2%
3.1%
-3.3%
Unleash
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
1.5s Sidekick Spell Immunity
1.5s Unleash Pulse Silence
20
+15% Unleash Movement Speed
+0.7s Rebound Stun Duration
15
-3s Rebound Cooldown
+15% Sidekick Lifesteal
10
+60 Dispose Damage
+125 Rebound Cast/Jump Range
პოპულარული პრიორიტეტები
Rebound
W
Unleash
R
Dispose
Q
Sidekick
E
66.23% სიხშირე
48.41% მოგების სიხშირე
Unleash
R
Sidekick
E
Rebound
W
Dispose
Q
16.10% სიხშირე
47.13% მოგების სიხშირე
Sidekick
E
Unleash
R
Dispose
Q
Rebound
W
5.55% სიხშირე
50.12% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Dispose
37.7%
+1.1%
56.6%
-0.5%
3.7%
-3.0%
5.9%
-2.1%
3.7%
-7.6%
4.5%
-4.9%
3.6%
-7.5%
92.9%
+0.4%
96.0%
+0.3%
1.6%
-0.2%
94.2%
+0.1%
Rebound
58.6%
-0.5%
35.3%
+0.1%
66.2%
+0.3%
12.3%
-0.5%
68.9%
+0.1%
65.9%
29.1%
-0.3%
30.0%
+0.2%
11.4%
-0.6%
21.2%
+0.1%
1.3%
-3.9%
Sidekick
3.7%
-2.7%
8.1%
+3.2%
30.1%
-0.3%
81.8%
+0.2%
31.0%
-0.1%
34.1%
67.1%
+0.5%
65.5%
+0.3%
18.2%
+0.4%
46.3%
+0.5%
5.4%
-6.2%
3.6%
-6.6%
3.8%
-3.3%
Unleash
99.9%
99.9%
99.8%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Dispose
2
13
14
16
Rebound
1
3
5
7
Sidekick
4
8
9
11
Unleash
6
12
18
Talent: +15% Sidekick Lifesteal
15
Talent: +125 Rebound Cast/Jump Range
10
15.76%
სიხშირე
38.54%
მოგების სიხშირე
Dispose
2
13
14
16
Rebound
1
3
5
7
Sidekick
4
8
9
11
Unleash
6
12
18
Talent: +125 Rebound Cast/Jump Range
10
Talent: -3s Rebound Cooldown
15
12.64%
სიხშირე
49.35%
მოგების სიხშირე
Dispose
1
13
14
16
Rebound
2
3
5
7
Sidekick
4
8
9
10
Unleash
6
12
18
Talent: +15% Sidekick Lifesteal
15
Talent: +125 Rebound Cast/Jump Range
11
5.99%
სიხშირე
38.36%
მოგების სიხშირე
Dispose
1
13
14
16
Rebound
2
8
9
11
Sidekick
3
4
5
7
Unleash
6
12
18
Talent: +15% Sidekick Lifesteal
15
Talent: +125 Rebound Cast/Jump Range
10
5.50%
სიხშირე
32.84%
მოგების სიხშირე
Dispose
2
13
14
16
Rebound
1
3
5
7
Sidekick
4
8
9
10
Unleash
6
12
18
Talent: +15% Sidekick Lifesteal
15
Talent: +125 Rebound Cast/Jump Range
11
4.52%
სიხშირე
49.09%
მოგების სიხშირე