Talent Usage
63.8% პოპულარობა
Chain Frost Unlimited Bounces
Chain Frost Unlimited Bounces

Pick Rate: 63.8%
Win Rate: 65.5%
-2.5% მოგების სიხშირე
25
36.2% პოპულარობა
Frost Shield Provides +50 HP Regen
Frost Shield Provides +50 HP Regen

Pick Rate: 36.2%
Win Rate: 68.0%
+2.5% მოგების სიხშირე
40.0% პოპულარობა
+4s Frost Shield Duration
+4s Frost Shield Duration

Pick Rate: 40.0%
Win Rate: 63.8%
+2.2% მოგების სიხშირე
20
60.0% პოპულარობა
+100 Chain Frost Damage
+100 Chain Frost Damage

Pick Rate: 60.0%
Win Rate: 61.6%
-2.2% მოგების სიხშირე
37.7% პოპულარობა
-3s Frost Blast Cooldown
-3s Frost Blast Cooldown

Pick Rate: 37.7%
Win Rate: 55.1%
-2.7% მოგების სიხშირე
15
62.3% პოპულარობა
+0.5s Sinister Gaze Duration
+0.5s Sinister Gaze Duration

Pick Rate: 62.3%
Win Rate: 57.8%
+2.7% მოგების სიხშირე
41.5% პოპულარობა
+125 Frost Blast Radius and Damage
+125 Frost Blast Radius and Damage

Pick Rate: 41.5%
Win Rate: 52.4%
-1.0% მოგების სიხშირე
10
58.5% პოპულარობა
+10% Frost Shield Damage Reduction
+10% Frost Shield Damage Reduction

Pick Rate: 58.5%
Win Rate: 53.4%
+1.0% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
1234611
Frost Blast
98.6%
+0.1%
1.2%
-4.1%
Frost Shield
1.0%
+0.2%
90.4%
+0.1%
1.4%
-4.5%
5.0%
-0.2%
2.0%
+2.1%
Sinister Gaze
8.5%
8.3%
-0.3%
80.8%
+0.1%
Chain Frost
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
78910111314151618
Frost Blast
81.6%
-0.1%
1.5%
-1.9%
9.8%
+1.0%
7.0%
+0.6%
Frost Shield
5.0%
+1.0%
13.6%
+0.7%
1.3%
-2.7%
35.0%
+0.2%
34.1%
-0.3%
2.0%
-1.8%
8.3%
+0.7%
Sinister Gaze
2.5%
+1.7%
10.9%
+2.3%
7.3%
-0.3%
2.3%
-1.6%
5.2%
70.7%
-0.2%
Chain Frost
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
Chain Frost Unlimited Bounces
Frost Shield Provides +50 HP Regen
20
+4s Frost Shield Duration
+100 Chain Frost Damage
15
-3s Frost Blast Cooldown
+0.5s Sinister Gaze Duration
10
+125 Frost Blast Radius and Damage
+10% Frost Shield Damage Reduction
პოპულარული პრიორიტეტები
Chain Frost
R
Frost Blast
Q
Frost Shield
W
Sinister Gaze
E
83.56% სიხშირე
54.12% მოგების სიხშირე
Chain Frost
R
Frost Blast
Q
Sinister Gaze
E
Frost Shield
W
11.05% სიხშირე
46.60% მოგების სიხშირე
Chain Frost
R
Frost Shield
W
Frost Blast
Q
Sinister Gaze
E
5.13% სიხშირე
54.65% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
1234567891011121314151618
Frost Blast
98.6%
+0.1%
1.2%
-4.1%
86.8%
+0.1%
8.3%
-2.1%
81.4%
-0.1%
80.2%
-0.1%
4.5%
-2.3%
9.6%
+0.7%
9.9%
+0.9%
2.0%
+3.5%
8.5%
+0.4%
8.5%
+0.6%
Frost Shield
1.0%
+0.2%
90.3%
+0.1%
4.7%
-0.7%
8.6%
+0.4%
18.0%
+0.7%
19.3%
+0.5%
82.6%
-0.1%
70.4%
-0.3%
34.4%
+0.2%
37.8%
-0.4%
12.4%
+0.5%
10.5%
+1.0%
10.0%
+0.7%
Sinister Gaze
8.5%
8.5%
-1.0%
83.0%
+0.2%
12.9%
+1.6%
20.0%
+0.7%
1.0%
-5.2%
20.8%
+0.3%
84.3%
-0.2%
80.9%
-0.2%
5.1%
73.8%
-0.2%
Chain Frost
100.0%
99.9%
99.7%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Frost Blast
1
3
5
7
Frost Shield
2
8
9
10
Sinister Gaze
4
13
14
16
Chain Frost
6
12
18
Talent: +10% Frost Shield Damage Reduction
11
Talent: +0.5s Sinister Gaze Duration
15
20.10%
სიხშირე
53.11%
მოგების სიხშირე
Frost Blast
1
3
5
7
Frost Shield
2
8
9
11
Sinister Gaze
4
13
14
16
Chain Frost
6
12
18
Talent: +125 Frost Blast Radius and Damage
10
Talent: -3s Frost Blast Cooldown
15
10.80%
სიხშირე
48.37%
მოგების სიხშირე
Frost Blast
1
3
9
11
Frost Shield
2
5
7
8
Sinister Gaze
4
13
14
16
Chain Frost
6
12
18
Talent: +10% Frost Shield Damage Reduction
10
Talent: +0.5s Sinister Gaze Duration
15
5.64%
სიხშირე
53.98%
მოგების სიხშირე
Frost Blast
1
3
14
16
Frost Shield
2
5
7
8
Sinister Gaze
4
9
11
13
Chain Frost
6
12
18
Talent: +10% Frost Shield Damage Reduction
10
Talent: +0.5s Sinister Gaze Duration
15
5.19%
სიხშირე
51.85%
მოგების სიხშირე
Frost Blast
1
3
5
7
Frost Shield
2
8
9
11
Sinister Gaze
4
13
14
16
Chain Frost
6
12
18
Talent: +10% Frost Shield Damage Reduction
10
Talent: +0.5s Sinister Gaze Duration
15
4.97%
სიხშირე
51.61%
მოგების სიხშირე