Talent Usage
52.8% პოპულარობა
+0.5 Bad Juju Armor Reduction
+0.5 Bad Juju Armor Reduction

Pick Rate: 52.8%
Win Rate: 68.2%
+2.7% მოგების სიხშირე
25
47.2% პოპულარობა
-32% Poison Touch Slow
-32% Poison Touch Slow

Pick Rate: 47.2%
Win Rate: 65.6%
-2.7% მოგების სიხშირე
20.8% პოპულარობა
+40 Poison Touch DPS
+40 Poison Touch DPS

Pick Rate: 20.8%
Win Rate: 60.5%
-5.8% მოგების სიხშირე
20
79.2% პოპულარობა
+225 Heal On Shallow Grave End
+225 Heal On Shallow Grave End

Pick Rate: 79.2%
Win Rate: 66.3%
+5.8% მოგების სიხშირე
32.5% პოპულარობა
+350 Poison Touch Attack Range
+350 Poison Touch Attack Range

Pick Rate: 32.5%
Win Rate: 54.8%
-6.8% მოგების სიხშირე
15
67.5% პოპულარობა
+50 Shadow Wave Heal / Damage
+50 Shadow Wave Heal / Damage

Pick Rate: 67.5%
Win Rate: 61.6%
+6.8% მოგების სიხშირე
53.4% პოპულარობა
+1.75 Mana Regen
+1.75 Mana Regen

Pick Rate: 53.4%
Win Rate: 57.6%
+4.3% მოგების სიხშირე
10
46.6% პოპულარობა
+50 Damage
+50 Damage

Pick Rate: 46.6%
Win Rate: 53.3%
-4.3% მოგების სიხშირე
უნარი შეისწავლა დონეზე
1234681217
Poison Touch
100.0%
Shallow Grave
1.9%
-2.6%
13.8%
-1.8%
81.6%
+0.4%
1.1%
-3.0%
Shadow Wave
98.2%
1.4%
-3.4%
Good Juju
28.2%
-5.6%
36.1%
-4.5%
35.7%
-0.8%
Bad Juju
99.3%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის პირველად. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.

უნარი ბოლომდე გაძლიერდა დონეზე
78101114151618
Poison Touch
92.1%
+0.3%
2.9%
-2.2%
3.8%
+0.1%
Shallow Grave
1.9%
-13.7%
8.0%
-2.7%
39.1%
-0.5%
4.5%
45.8%
+0.1%
Shadow Wave
1.5%
-13.5%
5.1%
-1.2%
52.1%
+0.9%
37.1%
+0.2%
2.2%
-4.0%
Good Juju
100.0%
-19.0%
Bad Juju
100.0%
აღება და მოგების წილი იცვლება ყოველი უნარისთვის, გააჩნია როდის ისწავლეს ის მაქსიმალურზე. შეადარეთ ჰორიზონტალურად.
Talent Trendslast 7 days
25
+0.5 Bad Juju Armor Reduction
-32% Poison Touch Slow
20
+40 Poison Touch DPS
+225 Heal On Shallow Grave End
15
+350 Poison Touch Attack Range
+50 Shadow Wave Heal / Damage
10
+1.75 Mana Regen
+50 Damage
პოპულარული პრიორიტეტები
Bad Juju
R
Poison Touch
Q
Shadow Wave
E
Shallow Grave
W
93.09% სიხშირე
55.74% მოგების სიხშირე
Bad Juju
R
Poison Touch
Q
Good Juju
R
Shadow Wave
E
2.19% სიხშირე
56.62% მოგების სიხშირე
Bad Juju
R
Shadow Wave
E
Poison Touch
Q
Shallow Grave
W
2.08% სიხშირე
51.15% მოგების სიხშირე

უნარების შესწავლა დონეზე
123456789101112131415161718
Poison Touch
100.0%
84.9%
+0.4%
13.6%
-1.1%
91.7%
+0.3%
92.1%
+0.3%
2.9%
-2.5%
5.3%
-1.3%
5.6%
+1.5%
1.3%
+5.4%
Shallow Grave
1.8%
-2.6%
13.8%
-1.8%
81.5%
+0.4%
5.5%
-8.1%
9.6%
-4.9%
6.4%
-6.1%
55.6%
+0.2%
1.1%
-11.2%
79.9%
+0.4%
91.3%
4.6%
50.7%
+0.1%
Shadow Wave
98.2%
1.3%
-7.0%
4.8%
-4.0%
7.4%
-4.1%
7.4%
-4.0%
91.6%
+0.6%
90.3%
+0.5%
51.6%
+0.8%
38.1%
3.6%
-5.0%
2.5%
-2.5%
2.9%
-4.0%
Good Juju
1.1%
-4.9%
1.5%
-0.4%
Bad Juju
99.1%
97.3%
+0.2%
1.5%
-6.3%
1.2%
+0.5%
96.6%
არჩევანის და მოგების წილი იცვლება ყოველ დონეზე, გააჩნია შესწავლილ უნარს. შეადარეთ ვერტიკალურად.

პოპულარული ნაკრები
Poison Touch
1
3
5
7
Shallow Grave
4
11
13
14
Shadow Wave
2
8
9
10
Bad Juju
6
12
18
Talent: +1.75 Mana Regen
15
Talent: +50 Shadow Wave Heal / Damage
16
18.24%
სიხშირე
59.23%
მოგების სიხშირე
Poison Touch
1
3
5
7
Shallow Grave
4
13
14
16
Shadow Wave
2
8
9
11
Bad Juju
6
12
18
Talent: +50 Damage
10
Talent: +50 Shadow Wave Heal / Damage
15
6.15%
სიხშირე
55.21%
მოგების სიხშირე
Poison Touch
1
3
5
7
Shallow Grave
4
11
14
16
Shadow Wave
2
8
9
10
Bad Juju
6
12
18
Talent: +50 Damage
13
Talent: +50 Shadow Wave Heal / Damage
15
5.83%
სიხშირე
67.03%
მოგების სიხშირე
Poison Touch
1
3
5
7
Shallow Grave
4
13
14
16
Shadow Wave
2
8
9
11
Bad Juju
6
12
18
Talent: +1.75 Mana Regen
10
Talent: +50 Shadow Wave Heal / Damage
15
5.74%
სიხშირე
66.48%
მოგების სიხშირე
Poison Touch
1
3
5
7
Shallow Grave
4
11
13
14
Shadow Wave
2
8
9
10
Bad Juju
6
12
18
Talent: +1.75 Mana Regen
16
Talent: +50 Shadow Wave Heal / Damage
15
4.23%
სიხშირე
56.06%
მოგების სიხშირე